convocatòria assemblea general de socis del Casino de Tiana

CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA SOCIS DEL CASINO DE TIANA

Convocatòria de l’ Assemblea General Ordinària

 

La Junta Directiva, en la seva reunió del dia 20 d’abril de 2022 va acordar convocar l’ Assemblea General de socis, que tindrà lloc en el domicili social, carrer Edith Llaurador, 4-18 de Tiana, el dissabte, dia 28 de maig a les 12:00 hores en primera convocatòria o, en cas de no haver-hi el quòrum necessari, el diumenge, dia 29  de maig  a les 12:00 hores en segona convocatòria, d’acord amb el següent

Ordre del Dia

 

Primer.- Designació entre els assistents de 2 interventors per aprovar l’acta de l’ Assemblea General de Socis.

Segon.- Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat d’ingressos i despeses de l’entitat corresponent a l’any 2021

Tercer.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per l’exercici 2022

Quart.- Presentació i aprovació, si s’escau, de les noves quotes socials

Cinquè.– Informe del President.

Sisè.- Precs i Preguntes

 

Els socis tenen a la seva disposició a la Secretaria de l’entitat, l’estat d’ingressos i despeses de l’exercici 2021  i el pressupost corresponent al 2022, de la qual es podran endur una còpia. També poden sol·licitar còpia per correu electrònic a secretaria@casinodetiana.com.